Tenacious

Ship Type: 
Training ship
GRT: 
586
65.00